herroepingsinstructie

Consumenten hebben tweewekelijks herroepingsrecht.

recht op herroeping

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De bedenktermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaken in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, dient u ons (Carl-Arnold Brill GmbH, Twentestraße, 7, 48527 Nordhorn, online@ca-brill.de, Duitsland, telefoon: 05921 7800444) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail verzonden per post) op de hoogte te stellen van uw besluit om uit deze overeenkomst terug te treden. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de intrekking

Als u deze Overeenkomst annuleert, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten als gevolg van het kiezen van een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaard levering door ons aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop we bericht van uw annulering van deze Overeenkomst. Wij zullen voor deze terugbetaling dezelfde betaalmiddelen gebruiken als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u kunt bewijzen dat u de goederen hebt geretourneerd, als dat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons retourneren of overhandigen. De termijn wordt in acht genomen als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen. U draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen. Voor goederen die wegens hun aard niet op de gebruikelijke wijze per post kunnen worden teruggezonden, bedraagt dit 500 EUR. Zij zijn slechts aansprakelijk voor enig waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de aard, de hoedanigheid en de werking van de goederen.

modelformulier

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Aan Carl-Arnold Brill GmbH, Twentestraße, 7 48527 Nordhorn, online@ca-brill.de, Duitsland.

I/we (*) verbreekt hierbij het door mij/we (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van toezending op papier)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Herroepingsinstructie gemaakt met de Trusted Shops juridisch copywriter in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke advocaten.

Nach oben