Algemene Voorwaarden - Particuliere klanten (Nederland)

1. toepassingsgebied

1.1. DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP OVEREENKOMSTEN TUSSEN

Carl-Arnold Brill Ltd.

Twentestr. 7

D-48527 Nordhorn

in de volgende: wij / ons

maar ook u, die bij ons en voor u als consument dichtgaat.

1.2 Wij maken hierbij uitdrukkelijk bezwaar tegen elke verwijzing naar uw eigen algemene voorwaarden. Tegenstrijdige voorwaarden van u zijn alleen geldig als we akkoord gaan met hun geldigheid.

2. contractpartner

De koopovereenkomst komt tot stand met Carl-Arnold Brill GmbH, Twentestr. 7, D-48527 Nordhorn, Handelsregister van de Arrondissementsrechtbank Osnabrück HRB 130075 U kunt onze klantenservice voor vragen, klachten en bezwaren bereiken op werkdagen van 7.00 tot 17.00 uur via het nummer 0049 5921/7800444.

3. Sluiting van de overeenkomst

3.1 Alle afbeeldingen op onze website vormen geen bindend aanbod, maar een uitnodiging aan u om de goederen te bestellen.

3.2 Door het plaatsen van een bestelling doet u een juridisch bindend aanbod.

3.3 U bent aan uw aanbieding gebonden voor een periode van 3 dagen na indiening. De wettelijke rechten van herroeping blijven hierdoor onaangetast.

3.4 Wij bevestigen vervolgens de ontvangst van uw bestelling en controleren de inhoud van uw bestelling. Deze bevestiging vormt geen contract.

3.5 Een overeenkomst komt slechts tot stand door verzending van een opdrachtbevestiging of uiterlijk bij aflevering van de goederen.

4. recht op herroeping

4.1 Consumenten hebben tweewekelijks het herroepingsrecht.

herroepingsinstructie

Als u consument bent in de zin van § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG, geldt voor u het volgende herroepingsrecht:

recht op herroeping

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum van sluiting van de overeenkomst.

Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, dient u ons (Carl-Arnold Brill GmbH, Twentestraße 7, 48527 Nordhorn, telefoon 05921 7800-444, fax 05921 7800-10, e-mail online@ca-brill.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) in kennis te stellen van uw besluit om uit deze overeenkomst terug te treden. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

U kunt het voorbeeld-annuleringsformulier of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en indienen op onze website (www.tooler.at). Als u gebruik maakt van deze optie, sturen wij u onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een bevestiging van ontvangst van deze herroeping.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de intrekking

Als u deze Overeenkomst annuleert, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten als gevolg van het kiezen van een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaard levering door ons aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop we bericht van uw annulering van deze Overeenkomst. Wij zullen voor deze terugbetaling dezelfde betaalmiddelen gebruiken als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

Als u hebt gevraagd dat de Diensten beginnen tijdens de annulering periode, moet u betalen ons een passend bedrag dat overeenkomt met het aandeel van de Diensten al geleverd door het moment dat u ons op de hoogte van de uitoefening van het recht van terugtrekking onder deze overeenkomst in vergelijking met de totale omvang van de diensten die zijn voorzien in de overeenkomst.

Zij zijn slechts aansprakelijk voor enig waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de aard, de hoedanigheid en de werking van de goederen.

5. prijzen / verzendkosten

5.1 Alle prijzen op onze website zijn exclusief verzendkosten of BTW, indien van toepassing.

5.2 Verzendkosten bedragen 10,26 Euro (incl. BTW) per bestelling. Vanaf een orderwaarde van 100,00 € (incl. BTW) leveren wij gratis aan Nederland.

6. levering

6.1 Tenzij voor een bijzondere wijze van levering is gekozen, geschiedt de levering door UPS. Verzending naar pakstations en postbusadressen is niet mogelijk.

6.2 Levering vindt alleen plaats op het vasteland in Nederland.

6.3 De levertijd is gebaseerd op de voor het betreffende product verstrekte gegevens.

6.4 Wij zijn gerechtigd tot deelleveringen voor zover dat voor u redelijk is. Dit gebeurt zonder extra kosten.

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van de koopprijs. Tot dan mag de klant de goederen niet verkopen, verpanden, weggeven of lenen. De klant heeft niet het recht om over deze goederen te beschikken zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en draagt het volledige risico voor de goederen die hem in alle opzichten toevertrouwd worden, in het bijzonder ook voor het risico van vernietiging, verlies en beschadiging.

8. betaling/toewijzing

8.1 Wij bieden u de volgende betalingsmogelijkheden: Paypal, domiciliëring, kredietkaart, aankoop op rekening, vooruitbetaling en giropay.

8.2 Bij betaling via Paypal wordt uw kaart, bank of Paypal-rekening gedebiteerd op het moment dat de bestelling wordt verzonden. Bij domiciliëring wordt het bedrag van uw bankrekening afgeschreven. De rekening wordt gedebiteerd op het moment van de bestelling. We zullen u apart informeren over de datum van de debitering van de rekening in een vooraankondiging. De periode voor uw voorafgaande informatie over de datum van de debitering van de rekening (prenotificatieperiode) zal worden teruggebracht tot twee dagen. Bij betaling met een creditcard wordt de creditcardrekening gedebiteerd bij afronding van de bestelling. Bij de betaalmethode "aankoop op rekening" is de koopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. Het factuurbedrag is na facturering zonder aftrek verschuldigd. Als u kiest voor de betaalmethode "vooruitbetaling" zullen wij u onze bankgegevens en leveren de goederen na ontvangst van de betaling. Bij de "giropay"-betaalmethode wordt uw rekening gedebiteerd wanneer uw bestelling is voltooid.

8.4 U mag geen vorderingen op ons cederen.

9. aansprakelijkheid

9.1 Wij zijn jegens u aansprakelijk in alle gevallen van contractuele en onrechtmatige aansprakelijkheid in geval van opzet en grove nalatigheid conform de wettelijke bepalingen voor schade of vergoeding van verloren gegane kosten. Aansprakelijkheid voor schade door lichte nalatigheid is uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn in dezelfde mate van toepassing op onze plaatsvervangende agenten.

9.2 In andere gevallen - tenzij anders bepaald in lid 3 - zijn wij alleen aansprakelijk bij niet-nakoming van een contractuele verplichting, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan u als klant regelmatig kunt vertrouwen (zogenaamde hoofdverplichting), beperkt tot vergoeding van de voorzienbare en typische schade. In alle andere gevallen is onze aansprakelijkheid uitgesloten, behoudens het bepaalde in lid 3.

9.3 Onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en onder de Productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast door de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid.

10. Garantie voor materiaaldefecten

10.1 De aansprakelijkheid voor materiële gebreken aan gebruikte goederen is beperkt tot 1 jaar.

10.2 Voor het overige gelden de wettelijke garantierechten.

11. slotbepalingen

11.1 Op de uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is Nederlands recht van toepassing. Als u de bestelling als consument hebt geplaatst en uw gewone verblijfplaats op het moment van de bestelling in een ander land hebt, blijft de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen van dit land door de bovengenoemde rechtskeuze onaangetast.

11.2 Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zijn verplicht de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de strekking en strekking daarvan zo dicht mogelijk benadert.

11.3 Plaats van betaling en uitvoering van alle diensten is de maatschappelijke zetel van Carl-Arnold Brill GmbH, Twentestr. 7, D-48527 Nordhorn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

CONTRACTTAAL

De taal van het contract is Duits.

BESTELLVORGANG

Zodra u het gewenste product of de gewenste producten heeft gevonden, kunt u deze vrijblijvend aan uw winkelmandje toevoegen door op de knop "Toevoegen aan winkelmandje" te klikken. U kunt ook op "BUY IMMEDIATELY" (BUY IMMEDIATELY) klikken om direct naar de kassa te gaan. U kunt de inhoud van uw winkelmandje op elk moment bekijken door op de knop "CART" te klikken. U kunt de producten te allen tijde uit uw winkelwagentje verwijderen door op de knop "Artikel verwijderen" te klikken. U kunt ook de hoeveelheid van elk product in het winkelwagentje wijzigen door het nummer te wijzigen. Als u de producten in het winkelwagentje wilt kopen, klikt u op de knop "GO TO CASH". Registreer u om uw gebruikersaccount aan te maken. Als u al geregistreerd bent, vul dan uw e-mailadres en wachtwoord in. De verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*). Na het invoeren van uw gegevens of registratie, het selecteren van het factuur- en verzendadres, de verzendmethode en de betaalmethode, komt u via de knop "Doorgaan" in het besteloverzicht, waar u uw gegevens opnieuw kunt controleren. Klik op de knop "BUY NOW" om het bestelproces te voltooien. Het proces kan te allen tijde worden geannuleerd door het browservenster te sluiten.

VERTRAGSTEXT

De contracttekst is opgeslagen op onze interne systemen. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op onze website onder "Legal" en "GTC". De bestelgegevens en de algemene voorwaarden worden u per e-mail toegezonden.