Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn geplaatst door consumenten of door handelaren.

De consument is een natuurlijk persoon die niet geheel of hoofdzakelijk handelt binnen de uitoefening van een beroep of bedrijf.
De handelaar is een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf hetzij persoonlijk of via een andere persoon die handelt in naam van de handelaar of
namens de handelaar.

Deze voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we niet de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt accepteren.

 

2. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met Carl-Arnold Brill GmbH.

 

Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

 

3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

 

De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst is Duits.

 

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. U kunt de tekst van de overeenkomst via onze klanten-login raadplegen.

 

4. Leveringsvoorwaarden

 

Naast de vermelde productprijzen worden ook verzendkosten in rekening gebracht. Informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.
Wij verzenden de goederen; het ophalen van de goederen door de klant is helaas niet mogelijk.

Wij leveren niet af op een postbusadres.

 

5. Betaling

 

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

 

Vooruitbetaling
Als u vooruitbetaling selecteert, noemen wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en zullen de goederen na ontvangst van de betaling leveren.

 

PayPal Plus
In het kader van de betaaldienst PayPal Plus bieden wij u verschillende betaalmethodes als PayPal services aan. U wordt doorgestuurd naar de website van de online betaaldienst PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens aangeven, het gebruik van uw gegevens door PayPal en de betalingsopdracht aan PayPal bevestigen.

 

Als u gekozen heeft om via PayPal te betalen moet u daar, om het factuurbedrag te kunnen betalen, geregistreerd staan of zich eerst laten registreren en zich met uw inloggegevens legitimeren. De betalingstransactie wordt door PayPal direct na bevestiging van de betalingsopdracht automatisch uitgevoerd. Bij de bestelprocedure ontvangt u nadere aanwijzingen.

 

Als u ervoor heeft gekozen om per creditcard te betalen moet u, om het factuurbedrag te kunnen betalen, niet bij PayPal geregistreerd staan. De betalingstransactie wordt direct na bevestiging van de betalingsopdracht en nadat u zich heeft gelegitimeerd als rechtmatig bezitter van de creditcard door de uitgevende instelling van uw kaart op verzoek van PayPal uitgevoerd en uw kaart wordt voor dat bedrag gedebiteerd. Bij de bestelprocedure ontvangt u nadere aanwijzingen.

 

Als u ervoor heeft gekozen om per acceptgiro te betalen moet u, om het factuurbedrag te kunnen betalen, niet bij PayPal geregistreerd staan. Met bevestiging van de betalingsopdracht machtigt u PayPal tot automatische afschrijving. U zult door PayPal afzonderlijk in een aankondiging vooraf (zgn. prenotification) op de hoogte worden gesteld van de datum waarop uw rekening zal worden gedebiteerd. Door de machtiging tot automatische incasso direct na bevestiging van de betalingsopdracht aan zijn bank aan te bieden vraagt PayPal deze om uitvoering van de betalingstransactie. De betalingstransactie wordt uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd. Bij de bestelprocedure worden u nadere aanwijzingen gegeven.

 

Als u ervoor heeft gekozen om op rekening te betalen moet u, om het factuurbedrag te kunnen betalen, niet bij PayPal geregistreerd staan. Nadat de controle van uw adresgegevens en uw kredietwaardigheid met goed gevolg is doorlopen en de bestelling is geplaatst, dragen wij onze vordering over aan PayPal. In dat geval kunt u de vordering alleen voldoen door aan PayPal te betalen. Voor de afhandeling van betalingen via PayPal gelden – aanvullend op onze Algemene Voorwaarden – de Algemene Voorwaarden en de verklaring inzake gegevensbescherming van PayPal. Nadere informatie en de volledige Algemene Voorwaarden van PayPal inzake koop op rekening vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms?locale.x=de_DE.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

 

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.
Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons de eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in de normale loop van uw zakelijke activiteiten gebruiken of doorverkopen; alle uit die doorverkoop voortvloeiende vorderingen worden door u - ongeacht of die onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten door met een ander goed worden verbonden of gemengd - bij voorbaat ten belope van het factuurbedrag aan ons gecedeerd, en die cessie wordt door ons aanvaard.  U behoudt het recht om die vorderingen te incasseren, maar wij mogen die vorderingen ook zelf incasseren, indien en voor zover u in gebreke blijft bij de nakoming van uw betalingsverplichtingen.

 

7. Schade tijdens bezorging

 

Voor consumenten geldt:

 

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

 

Voor ondernemers geldt:

 

Het risico van de onbedoelde teloorgang en onbedoelde verslechtering van het product gaat over op u zodra wij de zaak aan de vervoerder, de vrachtvervoerder of de andere voor de uitvoering van de verzending bevoegde persoon of instantie hebben afgegeven. Onder kooplieden geldt de in § 377 HGB (Duits Handelswetboek) geregelde onderzoeks- en reclamatieplicht. Indien u de daarin geregelde mededeling niet doet, worden de goederen als aanvaard beschouwd, tenzij het een gebrek betreft dat niet kon worden ontdekt gedurende het onderzoek. Dit geldt niet indien wij een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen.

 

8. Garanties

 

De wettelijke garantie is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, kunt u naast het product vinden of indien van toepassing, op de afzonderlijke informatiepagina’s in de webwinkel.

 

Klantenservice: U kunt contact opnemen met onze klantenservice voor vragen en klachten van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 17:00 uur op het telefoonnummer +49 (0) 5921 7800 444 of via e-mail aan online@ca-brill.de

 

9. Aansprakelijkheid

 

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk
• in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
• bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
• Bij gegeven garanties, vooor zover overeengekomen
• voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) van toepassing zijn.
In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade, waarmee in zulke gevallen normaal rekening moet worden gehouden.
Voor het overige worden alle vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

 

10. Geschillenbeslechting

 

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van  geschillen.

 

Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

 

11. Slotbepalingen

 

Indien u ondernemer bent, geldt het Duitse recht met uitsluiting van het Weens koopverdrag.

 

Indien u handelaar bent in de zin van het Handelgesetzbuch (Duits Handelswetboek), publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam, is de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relaties tussen ons en u, de rechtbank van onze maatschappelijke zetel.

Nach oben